مقطع

Cutting an object into slices creates many parallel cross sections. سطح مقطع (به انگلیسی: Cross section) در هندسه تقاطع یک شکل در فضای دوبعدی با یک خط یا یک جسم در فضای سه‌بعدی با یک صفحه یا

2023-01-29
    Kau
  1. Graduate School
  2. مهندسی مکانیک مدرس
  3. Areas of study include law, education, psychology, public policy